algemene voorwaarden maart 2005 DUTCHDESIGNERS.NL graphic and industrial design

 

algemene voorwaarden pdf downloaden

        

 

 ARTIKEL 1                              OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

1.1    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tot standkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de ontwerper/het ontwerpbureau gesloten overeenkomsten.

1.2    Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3    Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper/het ontwerpbureau eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerper/het ontwerpbureau zijn bevestigd.

1.4    Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij de ontwerper/het ontwerpbureau hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers / ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

 ARTIKEL 2                              DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

2.1    Uitvoeren opdracht

De ontwerper/het ontwerpbureau zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voorzover noodzakelijk zal de ontwerper/het ontwerpbureau de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2    Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper/het ontwerpbureau mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3    Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de ontwerper/ het ontwerpbureau namens de opdrachtgever offertes aanvragen

2.4    Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper/ het ontwerpbureau, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de ontwerper/ het ontwerpbureau volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking  tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5    Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van de ontwerper / het ontwerpbureau dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6    Termijn van levering

Een door de ontwerper / het ontwerpbureau opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem / haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7    Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van de ontwerper / het ontwerpbureau.

2.8    Klachten

Deze dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper / het ontwerpbureau te worden meegedeeld.

 ARTIKEL 3                              RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN

3.1    Auteursrecht en industri‘le eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan de ontwerper / het ontwerpbureau. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ontwerper / het ontwerpbureau daartoe bevoegd.

3.2    Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3    Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de ontwerper / het ontwerpbureau te alle tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ontwerper in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4    Eigendom bij de ontwerper / het ontwerpbureau

De in het kader van de opdracht door de ontwerper  / het ontwerpbureau tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de ontwerper / het ontwerpbureau, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 ARTIKEL 4                              GEBRUIK EN LICENTIE

4.1    Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper / het ontwerpbureau, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de ontwerper / het ontwerpbureau bekend te zijn gemaakt.

4.2    Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de ontwerper / het ontwerpbureau niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt de ontwerper / het ontwerpbureau, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van Ű 250,-

4.3    Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper / het ontwerpbureau veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

4.4    Eigen promotie

De ontwerper / het ontwerpbureau heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 ARTIKEL 5                              HONORARIUM

5.1    Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

5.2    Honorarium voor meerwerk

Indien de ontwerper / het ontwerpbureau door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij een onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper / het ontwerpbureau gehanteerde honorariumtarieven.

5.3    Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de ontwerper / het ontwerpbureau na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zoŐn controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens de ontwerper / het ontwerpbureau enig recht verliest.

 ARTIKEL 6                              BETALING

6.1    Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na  factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerper / het ontwerpbureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de ontwerper / het ontwerpbureau gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundigenbijstand, indien de ontwerper / het ontwerpbureau als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10 % van het factuurbedrag met een minimum van Ű 75,-

6.2    Periodieke betalingen

De ontwerper / het ontwerpbureau heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

6.3    Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan de ontwerper / het ontwerpbureau verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten die hij aan de ontwerper / het ontwerpbureau heeft verstrekt.

6.4    Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 ARTIKEL 7                              OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

7.1    Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2    Ontbinding overeenkomst door ontwerper / ontwerpbureau

Indien de overeenkomst door de ontwerper / het ontwerpbureau  wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schade vergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan de ontwerper / het ontwerpbureau redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3    Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper / het ontwerpbureau op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4    Faillissement

Zowel de ontwerper / het ontwerpbureau als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij.

7.5    Gebruik resultaat na voortijdige be‘indiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt be‘indigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.6    Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper / het ontwerpbureau bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden be‘indigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 ARTIKEL 8                              GARANTIES EN VRIJWARINGEN

8.1    Auteursrechthebbende

De ontwerper / het ontwerpbureau garandeert dat het geleverde door of vanwege hem / haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij / zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2    Vrijwaring voor aanspraken m.b.t gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaard de ontwerper / het ontwerpbureau  of door de ontwerper / het ontwerpbureau bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3    Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaard de ontwerper / het ontwerpbureau voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 ARTIKEL 9                              AANSPRAKELIJKHEID

9.1    Aansprakelijkheid

       De ontwerper / het ontwerpbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

1.      fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

2.      misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

3.      fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

4.      gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

5.      fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5, zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2    Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de ontwerper of de bedrijfsleiding van het ontwerpbureau, is de aansprakelijkheid van de ontwerper / het ontwerpbureau voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag van Ű 45000,-  of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3    Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van ŽŽn jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4    Kopie‘n materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopie‘n van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopie‘n niet was opgetreden.

9.5    Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper / het ontwerpbureau jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 ARTIKEL 10                            OVERIGE BEPALINGEN

10.1  Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de ontwerper / het ontwerpbureau gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2  Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 10.4  Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen de ontwerper / het ontwerpbureau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerper / het ontwerpbureau en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de ontwerper / het ontwerpbureau is gevestigd.